Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

RedSquaresbanner.png

O projekcie

O projekcie

W odpowiedzi na rosnące znaczenie innowacyjnych rozwiązań opracowywanych w celu zapewnienia dzieciom umiejętności komunikowania się i wyrażania siebie, nasz projekt ma na celu znalezienie innowacyjnych sposobów wykorzystania technik I narzędzi wizualnych w nauczaniu w pierwszych latach kształcenia. Techniki wizualne są tu rozumiane jako część kompleksowej edukacji komunikacyjnej (na wszystkich poziomach), dlatego nasz projekt przede wszystkim ma na celu:

  • zwiększenie kompetencji kluczowych dzieci niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie i rozwoju osobistego, poprzez opracowanie solidnej metodologii, która wykorzystuje metody pozwalające na rozwój podstawowych umiejętności dzięki stosowaniu technik wizualnych
  • wyposażenie kadry nauczycielskiej i pracowników nie-dydaktycznych w umiejętności, kluczowe zasad i odpowiednią metodologię w celu wspierania komunikacji poprzez stosowanie technik i narzędzi wizualnych
  • opracowanie zestawu materiałów szkoleniowych i najlepszych praktyk naszych działań dydaktycznych, które będą wspierać inne placówki w całej Europie oraz pozwolą na integrację dzieci pochodzących z mniej uprzywilejowanych środowisk.
HangingBrushesbanner.png

Głównym celem projektu jest opracowanie i zastosowanie umiejętności i materiałów bazujących na zasadach komunikacji wizualnej. W szczególności koncentruje się on na zastosowaniu technik narracji tj. storytelling, technik narracji cyfrowej, wykorzystania sztuki i mediów, a także edukacji terenowej do rozwijania twórczych strategii potrzebnych do integracji wszystkich dzieci, zwłaszcza tych pochodzących z rodzin społecznie nieuprzywilejowanych.

Projekt przewiduje, że pracownicy oraz dzieci pracują razem, aby opracować wachlarz środków.

Personel będzie zaangażowany w szereg wspólnych szkoleń w Wielkiej Brytanii, Polsce, Hiszpanii i we Włoszech, które będą następnie kaskadowo przekazywane wszystkim pracownikom w placówkach. Dzieci będą aktywnie zaangażowane w rozwój prac i będą dzieliły się swoim doświadczeniem z rówieśnikami z krajów biorących udział w projekcie.